>

درحال بارگذاری ....
پنل کاربری
نام کاربري :

پسورد :

عضويت | فراموشي رمز عبور
ارسال پاسخ جدید
sara_zand
آفلاین

ارسال‌ها :5
عضويت: 5 /4 /1399
درب اتاقی لوکس

درباتاقیلوکس درباتاقینقشمهمیدرطراحیوزیباییساختمانوسازهدارد.انتخابدربچوبیاتاقمناسبکهدارایکیفیتبالاباشدوهمرنگبارنگخانهواتاقهاباشد،میتواندزیباییخانهشمارادوچندانکند. درباتاقبایدمحکموتوپرباشد،تاهمدارایعمرزیادوهممحافظخانهشماباشد. گرچهایندربهایچوبیلیستقیمتبالاتریدارند. دربچوبیارزانتر،دارایعمرواستحکامکمتریهستند. درباتاقمیتواندجنسهایمختلفیداشتهباشند. دربهایاچدیافدارایاستحکاموزیباییبیشترینسبتبهدربهایامدیافهستند.درباتاقیملامینههمیکیازانواعدربداخلیساختماناستکهطرفدارانخاصخودرادارد.برایمشاهدهمطالببیشترازسایتزیردیدنفرمایید https://sepahandarb.com/8-درب-داخلیاتاقی-و-سرویسی
پنجشنبه 26 تیر 1399 - 00:40

برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


جذب نیرو